top of page
Søk
 • Forfatterens bildeJanni

Ord og begreper om inkassoprosessen

Oppdatert: 15. mar.

Inkasso kan virke komplisert med alle de spesielle ordene og uttrykkene som brukes. For å gjøre det litt enklere for alle, har vi satt sammen en liste med de vanligste ordene du møter når det handler om å kreve inn eller betale tilbake penger som skyldes. Denne listen er laget for å hjelpe deg å forstå hva alt betyr, enten du skylder penger selv, eller prøver å få tilbake penger som andre skylder deg.


Bilde av en plante, kaffekopp og nettbrett


 • Kreditor: Person eller foretak som har et pengekrav mot en annen part. Også kalt fordringshaver.

 • Debitor: Person som skylder penger, også kalt skyldner. Motsatt; kreditor.

 • Gjeld: Pengebeløpet som debitor skylder kreditor.

 • Gjeldsbrev: Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument hvor en person eller et firma bekrefter at de skylder en sum penger og forplikter seg til å betale denne tilbake.

 • Gjenpartsbrev: Et gjenpartsbrev er en automatisk varsling fra kredittinformasjonsbyråer til en person som har blitt kredittsjekket, for å informere om at sjekken har funnet sted. Brevet inkluderer detaljer om hvem som forespurte kredittopplysningene og hvilken informasjon som ble delt. Dette sikrer at personen er opplyst om bruken av sine personlige data.

 • God inkassoskikk: God inkassoskikk refererer til et sett av etiske retningslinjer og standarder som inkassobyråer og kreditorer skal følge under innkreving av gjeld. Dette inkluderer rettferdig behandling av skyldnere, åpenhet i kommunikasjonen, og å unngå urimelige metoder eller press. Målet er å sikre en ansvarlig og rettferdig inkassoprosess for alle involverte parter.

 • Hovedstol: Det opprinnelige beløpet av en gjeld eller krav, ekskludert eventuelle tillegg av renter og gebyrer.

 • Purrebrev: En skriftlig påminnelse til debitor om en ubetalt faktura eller gjeld, som vanligvis inkluderer en betalingsfrist.

 • Kredittsjekk: En kredittsjekk er når en bedrift henter og vurderer informasjon om en persons eller et firmas økonomiske historikk for å avgjøre om de kan få kjøpe varer eller tjenester på kreditt. Denne informasjonen brukes også for å vurdere risikoen ved å forfølge et inkassokrav gjennom rettssystemet eller vurdere behovet for konkursbegjæring.

 • Inkassovarsel: Et varsel sendt til debitor før inkassoprosessen starter, som informerer om at gjelden kan bli sendt til inkasso ved manglende betaling.

 • Inkassosak: En sak der gjelden har blitt overført til et inkassobyrå for innkreving.

 • Inkassobyrå: Et selskap som spesialiserer seg på innkreving av utestående gjeld på vegne av kreditorer.

 • Innsigelse: Innsigelse er når en kjøper fremmer motargumenter eller klager på et krav om betaling som er satt fram av en selger, noe som kan gjelde både for enkeltpersoner og bedrifter.

 • Salær: Gebyrer som inkassobyrået krever for sitt arbeid med å innkreve gjelden. Dette er vanligvis et beløp som legges til den opprinnelige gjelden.

 • Renter: Kostnader som påløper på grunn av forsinket betaling av gjeld, beregnet som en prosentandel av det utestående beløpet.

 • Betalingsoverføring: Handlingen der debitor betaler det skyldige beløpet, enten delvis eller i sin helhet.

 • Betalingsoppfordring: En betalingsoppfordring er et nødvendig skritt før en kreditor kan starte med tvangsinnkreving av gjeld. Det er et varsel sendt til skyldneren som informerer om planene om rettslig inndriving og gir en frist for å betale gjelden. Den gir også skyldneren muligheten til å fremme en innsigelse mot kravet dersom de mener det er feilaktig.

 • Inkassofullmakt: En fullmakt gitt av kreditor til inkassobyrået, som tillater byrået å handle på kreditorens vegne i inkassosaken.

 • Varsel ved særlig tvangsgrunnlag: Varsel ved særlig tvangsgrunnlag er en forhåndsnotis til debitor om at tvangsfullbyrdelse vil finne sted basert på et dokument som umiddelbart gir grunnlag for slik handling. Det gir debitor en siste sjanse til å betale gjelden før tvangsinndrivelse iverksettes.

 • Utleggsbegjæring: En utleggsbegjæring er en kreditors formelle forespørsel til rettslige myndigheter om tvangsinnkreving av gjeld fra debitorens eiendeler eller inntekt. Prosessen aktiveres når frivillig gjeldsinnkreving mislykkes, og kan resultere i beslagleggelse av verdier.

 • Betalingsanmerkning: En betalingsanmerkning er et varsel som registreres på en person eller et firmas økonomiske historikk når de ikke har betalt en gjeld eller regning innen fristen. Dette kan gjøre det vanskeligere å få lån, kredittkort, eller kjøpe varer på avbetaling i fremtiden, da det indikerer en høyere risiko for ikke å betale.

 • Namsmannen/ Namsfogden: fungerer som det første trinnet i rettssystemet for tvangsfullbyrdelse av utestående pengekrav og fakturaer, dersom en skyldner (debitor) ikke betaler av egen vilje. I Norge er det utnevnt en namsmann i hver kommune, og krav om innkreving må rettes til namsmannen i den kommunen der skyldneren er bosatt.

 • Forliksrådet: Det laveste nivået i det norske rettssystemet for behandling av sivile tvister, inkludert noen inkassosaker.

 • Fullmakt: En fullmakt er en bekreftelse, enten skriftlig eller muntlig, som gir en person rettigheten til å handle på vegne av en annen. Den kan være spesifikk for bestemte oppgaver eller situasjoner, og i noen tilfeller, innehas fullmakter automatisk gjennom ens yrkesrolle.

 • Forsinkelsesrente: Renten tilkommer et beløp som ikke er betalt ved forfall, og fungerer som erstatning til kreditoren for forsinket betaling. Denne renten begynner å løpe fra dagen etter den opprinnelige forfallsdatoen. Den alminnelige rentesatsen for forsinkelsesrente revideres og fastsettes av myndighetene hvert halvår.

 • Gjeldsordning: En juridisk prosess for å hjelpe personer med uoverkommelig gjeld til å reforhandle betalingsvilkår, som kan inkludere nedskriving av gjeld eller utarbeidelse av en betalingsplan.

Collectors tar ikke ansvar for eventuelle feil i denne ordlisten.
68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page